skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From Desktop to Field: Deploying Visual Incident Analysis for Law Enforcement

Baddeley, Robert L ; Younkin, Katarina ; Riensche, Roderick M ; Best, Daniel M ; Pike, William A ; May, Richard A; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

01 August 2008

DOI: 10.1109/THS.2008.4534451

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...