skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal Structure of the Protease-Resistant Core Domain of Yersinia Pestis Virulence Factor Yopr

Schubot,F ; Cherry, S ; Austin, B ; Tropea, J ; Waugh, D; Brookhaven National Laboratory (Bnl) National Synchrotron Light Source (Corporate Author)

Protein Sci, 01 January 2005, Vol.14 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1110/ps.051446405

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...