skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chronology of trap formation and migration of hydrocarbons in Zagros sector of southwest Iran

Ala, M.A; Imperial Coll. of Science and Tech., London, England (Corporate Author)

Am. Assoc. Pet. Geol., Bull.; (United States), 01 October 1982, Vol.66:10

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...