skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

VENEZIANO SECONDARY TERMS FOR anti pn $Yields$ 3

Gopal, G.P ; Migneron, R ; Rothery, A; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Phys. Rev., D 3: 2262-6(1 May 1971), 01 January 1971, Vol.3(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0556-2821 ; E-ISSN: 1089-4918 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.3.2262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...