skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Some Factors influencing Dislocation Loop Size in Neutron-irradiated Metals

Sheinin, S. S; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Nature (London), 30 June 1962, Vol.194(4835) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/1941272b0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...