skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bubble Chamber Optics

Welford, W. T; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Applied Optics, 01 January 1963, Vol.2(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6935 ; DOI: 10.1364/AO.2.000981

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...