skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualization of High Resolution Spatial Mass Spectrometric Data during Acquisition

Thomas, Mathew ; Heath, Brandi S ; Laskin, Julia ; Li, Dongsheng ; Liu, Ellen C ; Hui, Katrina L ; Kuprat, Andrew P ; Kleese van Dam, Kerstin ; Carson, James P; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

28 August 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1109/EMBC.2012.6347250

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...