skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating quality of multivariate experimental data relative to various ORC experimental setups

Quoilin, Sylvain ; Dumont, Olivier ; Dickes, Rémi ; Lemort, Vincent

Evaluating quality of multivariate experimental data relative to various ORC experimental setups. Energy Procedia.Amsterdam, The NetherlandsElsevier. (2017).

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...