skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Performance of a reversible heat pump/organic Rankine cycle unit coupled with a passive house to get a positive energy building

Dumont, Olivier ; Carmo, Carolina ; Fontaine, Valentin ; Randaxhe, François ; Quoilin, Sylvain ; Lemort, Vincent ; Elmegaard, Brian ; Mads P. , Nielsen

Performance of a reversible heat pump/organic Rankine cycle unit coupled with a passive house to get a positive energy building. Journal of Building Performance Simulation [=JBPS].Taylors and Francis. (2016).

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...