skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GUIComp: A GUI Design Assistant with Real-Time, Multi-Faceted Feedback

Lee, Chunggi ; Kim, Sanghoon ; Han, Dongyun ; Yang, Hongjun ; Park, Young-Woo ; Kwon, Bum Chul ; Ko, Sungahn

Arxiv ID: 2001.05684

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...