skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceptually Validated Cross-Renderer Analytical BRDF Parameter Remapping

Guarnera, Darya ; Guarnera, Giuseppe Claudio ; Toscani, Matteo ; Glencross, Mashhuda ; Li, Baihua ; Hardeberg, Jon Yngve ; Gegenfurtner, Karl

(2018\) Perceptually Validated Cross-Renderer Analytical BRDF Parameter Remapping. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...