skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental methods in IIR: The tension between rigour and ethics in studies involving users with dyslexia

Berget, Gerd ; Macfarlane, Andrew

ISBN: 978-1-4503-6025-8 ; DOI: 10.1145/3295750.3298939 ; DOI: 10.1145/3295750.3298939

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...