skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring the Concept of Browsing from the Literature Analysis

Shan-Ju L. Chang

Journal of Library Science, 01 December 1997, Issue 12, pp.63-91

ISSN: 1018-3817 ; E-ISSN: 1018-3817 ; DOI: 10.6182/jls.1997.12.063

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...