skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

관성센서와 비전을 이용한 보행용 항법 시스템

박상경(Sang Kyeong Park) ; 서영수(Young Soo Suh)

전기학회논문지, 2010, Vol.59(11), pp.2048-2057 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-8359

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...