skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3,3′- N , N ′-Bis(amino)-2,2′-bipyridine — An unusually methylation-resistant amine

Canadian Journal of Chemistry, 2011, Vol.89(8), pp.971-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v11-066

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...