skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Making Fields of Merit: Buddhist Female Ascetics and Gendered Orders in Thailand

Falk, Monica Lindberg; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Gendering Asia

ISBN: 9788791114656 ; ISBN: 9788776940195 ; ISBN: 8791114659 ; ISBN: 8776940195

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...