skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study

Storrø, Ola ; Øien, Torbjørn ; Dotterud, Christian ; Jenssen, Jon Andreas ; Johnsen, Roar

BMC Public Health 2010, 10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-10-443

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...