skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characteristics associated with organic food consumption during pregnancy; data from a large cohort of pregnant women in Norway

Torjusen, Hanne ; Brantsæter, Anne L ; Haugen, Margaretha ; Lieblein, Geir ; Stigum, Hein ; Roos, Gun ; Holmboe-Ottesen, Gerd ; Meltzer, Helle M

BMC Public Health. 2010 Dec 21;10(1):775 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2458-10-775

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...