skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The association of education with body mass index and waist circumference in the EPIC-PANACEA study

Hermann, Silke ; Rohrmann, Sabine ; Linseisen, Jakob ; May, Anne M ; Kunst, Anton ; Besson, Herve ; Romaguera, Dora ; Travier, Noemie ; Tormo, Maria-José ; Molina, Esther ; Dorronsoro, Miren ; Barricarte, Aurelio ; Rodriguez, Laudina ; Crowe, Francesca L ; Khaw, Kay-Tee ; Wareham, Nicholas J ; van Boeckel, Petra G.A ; Bueno-de-Mesquita, H. Bas ; Overvad, Kim

BMC Public Health (2011), 11:169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-169

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...