skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Motivation and obstacles for weight management among young women - a qualitative study with a public health focus - the Tromsø study: Fit Futures

Sand, Anne-Sofie ; Emaus, Nina ; Lian, Olaug S

BMC Public Health [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4321-9 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4321-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...