skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability

Yong Zhang ; Tingting Zuo ; Yongqiang Cheng ; Peter K. Liaw

Scientific Reports, 2013, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability
  • Tác giả: Yong Zhang ; Tingting Zuo ; Yongqiang Cheng ; Peter K. Liaw
  • Là 1 phần của: Scientific Reports, 2013, Vol.3
  • Số nhận dạng: ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep01455

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...