skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Bernardo J Foth ; Isheng J Tsai ; Adam J Reid ; Allison J Bancroft ; Sarah Nichol ; Alan Tracey ; Nancy Holroyd ; James A Cotton ; Eleanor J Stanley ; Magdalena Zarowiecki ; Jimmy Z Liu ; Thomas Huckvale ; Philip J Cooper ; Richard K Grencis ; Matthew Berriman

Nature Genetics, 2014, Vol.46(7), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...