skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Severe SMA mice show organ impairment that cannot be rescued by therapy with the HDACi JNJ-26481585

Julia Schreml ; Markus Riessland ; Mario Paterno ; Lutz Garbes ; Kristina Roßbach ; Bastian Ackermann ; Jan Krämer ; Eilidh Somers ; Simon H Parson ; Raoul Heller ; Albrecht Berkessel ; Anja Sterner-Kock ; Brunhilde Wirth

European Journal of Human Genetics, 2012, Vol.21(6), p.643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4813 ; E-ISSN: 1476-5438 ; DOI: 10.1038/ejhg.2012.222

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...