skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Options for Estimating Illegal Entries at the U.S.-Mexico Border

Panel On Survey Options For Estimating The Flow Of Unauthorized Crossings At The U.S.-Mexican Border;; Malay Majmundar (Editor) ; Alicia Carriquiry (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Survey Options for Estimating the Flow of Unauthorized Crossings At the U.S.-Mexico Border (Corporate Author)

ISBN: 9780309264228 ; ISBN: 0309264227 ; E-ISBN: 9780309264235 ; E-ISBN: 0309264235 ; DOI: 10.17226/13498

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...