skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Current Dissemination Program

National Research Council (Corporate Author) ; Division on Engineering and Physical Sciences (Corporate Author) ; Computer Science and Telecommunications Board (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Communicating National Science Foundation Science and Engineering Information to Data Users (Corporate Author)

ISBN: 9780309222099 ; ISBN: 0309222095 ; E-ISBN: 9780309222105 ; E-ISBN: 0309222109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...