skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Future of Federal Household Surveys: Summary of a Workshop

Committee on National Statistics ;Karberg, Jennifer C. ;Marton, Krisztina ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;National Research Council;; Jennifer C. Karberg (Editor) ; Krisztina Marton (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309214971 ; ISBN: 0309214971 ; E-ISBN: 9780309214988 ; E-ISBN: 030921498X ; DOI: 10.17226/13174

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...