skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The primary folding defect and rescue of ΔF508 CFTR emerge during translation of the mutant domain

Hoelen, H.M. ; Kleizen, B. ; Schmidt, A. ; Richardson, J. ; Charitou, P. ; Braakman, L.J. ; Thomas, P. J.

PLoS One, 2010, Vol.5(11), pp.1-6203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...