skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crafting a job in 'tough times': when being proactive is positively related to work attachment

Wang, Hai Jiang ; Demerouti, Evangelia ; Blanc, Pascale Le ; Lu, Chang Qin; Human Performance Management

Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2018, Vol.91(3), pp.569-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0963-1798

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...