skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

2nd International Workshop on the Twin Peaks of Requirements and Architecture (TwinPeaks 2013)

Avgeriou, Paris ; Burge, Janet E. ; Cleland-Huang, Jane ; Franch, Xavier ; Galster, Matthias ; Mirakhorli, Mehdi ; Roshandel, Roshanak; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc.

ISBN: 9781467330763

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...