skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Calcium threshold shift enables frequency-independent control of plasticity by an instructive signal

Piochon, Claire ; Titley, H.K. ; Simmons, Dana H. ; Grasselli, G. ; Elgersma, Ype ; Hansel, Christian; Department of Neuroscience

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, Vol.113(46), pp.13221-13226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 00278424

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...