skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Streamer knotwilg branching; sudden transition in morphology of positive streamers in nitrogen

Heijmans, Luuk ; Clevis, T.T.J. ; Nijdam, Sander ; Veldhuizen, E.M. ; Ebert, Ute; Multiscale Dynamics

Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, Vol.48, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0022-3727

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...