skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ninón Sevilla, el Caribe y ls publicidad gráfica en el cine mexicano de la Edad de Oro: El caso de los hermanos Renau

Ricalde, Maricruz Castro

Hispania, 2017, Vol.100(4), pp.636-649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2133 ; E-ISSN: 2153-6414

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...