skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Myanmar: The 2011 Elections and Political Participation

Lall, M. C. (Marie-Carine) ; Hla Hla Win., M. C. (Marie-Carine)

Journal of Burma Studies, 2013, Vol.17(1), pp.181-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-799X ; E-ISSN: 2010-314X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...