skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tinea barbae: man and boxer

Behr, M ; Lewis, T P

The New England journal of medicine, 23 July 1998, Vol.339(4), pp.272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 9687257 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...