skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cell wall integrity modulates RHO1 activity via the exchange factor ROM2

Bickle, M ; Delley, P A ; Schmidt, A ; Hall, M N

The EMBO journal, 15 April 1998, Vol.17(8), pp.2235-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 9545237 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...