skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differential influence of the visual framework on end point accuracy and trajectory specification of arm movements

Toni, I ; Gentilucci, M ; Jeannerod, M ; Decety, J

Experimental brain research, October 1996, Vol.111(3), pp.447-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 8911939 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...