skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concerted evolution of the primate immunoglobulin alpha-gene through gene conversion

Kawamura, S ; Saitou, N ; Ueda, S

The Journal of biological chemistry, 15 April 1992, Vol.267(11), pp.7359-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 1559979 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...