skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seroepidemiological survey of human T-lymphotropic retrovirus among indigenous populations in Taiwan

Ishida, T ; Pan, I H ; Horai, S ; Saitou, N ; Sun, C S

International journal of epidemiology, October 1993, Vol.22(5), pp.927-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5771 ; PMID: 7904260 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...