skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unimproved chest pain in patients with minimal or no coronary disease: a behavioral phenomenon

Wielgosz, A T ; Fletcher, R H ; Mccants, C B ; Mckinnis, R A ; Haney, T L ; Williams, R B

American heart journal, July 1984, Vol.108(1), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 6731285 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...