skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The circular RNome of primary breast cancer

Smid, Marcel ; Wilting, Saskia M ; Uhr, Katharina ; Rodríguez-González, F Germán ; De Weerd, Vanja ; Prager-Van Der Smissen, Wendy J C ; Van Der Vlugt-Daane, Michelle ; Van Galen, Anne ; Nik-Zainal, Serena ; Butler, Adam ; Martin, Sancha ; Davies, Helen R ; Staaf, Johan ; Van De Vijver, Marc J ; Richardson, Andrea L ; Macgrogan, Gaëten

Genome research, March 2019, Vol.29(3), pp.356-366 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 30692147 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.238121.118

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...