skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique

Khan, Shafqat Ullah ; Rahim, M K A ; Aminu-Baba, Murtala ; Murad, N A

PloS one, 2017, Vol.12(12), pp.e0189240 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29253852 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...