skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neural correlates of motor-cognitive dual-tasking in young and old adults

Papegaaij, Selma ; Hortobágyi, Tibor ; Godde, Ben ; Kaan, Wim A ; Erhard, Peter ; Voelcker-Rehage, Claudia

PloS one, 2017, Vol.12(12), pp.e0189025 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29220349 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...