skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preferential susceptibility of Th9 and Th2 CD4+ T cells to X4-tropic HIV-1 infection

Orlova-Fink, Nina ; Chowdhury, Fatema Z ; Sun, Xiaoming ; Harrington, Sean ; Rosenberg, Eric S ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 23 October 2017, Vol.31(16), pp.2211-2215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 28857825 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0000000000001630

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...