skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neural, physiological, and behavioral correlates of visuomotor cognitive load

Hosseini, S M Hadi ; Bruno, Jennifer L ; Baker, Joseph M ; Gundran, Andrew ; Harbott, Lene K ; Gerdes, J Christian ; Reiss, Allan L

Scientific reports, 18 August 2017, Vol.7(1), pp.8866 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28821719 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-07897-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...