skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Backfilling behavior of a mixed aggregate based on construction waste and ultrafine tailings

Chen, Qiusong ; Zhang, Qinli ; Xiao, Chongchun ; Chen, Xin

PloS one, 2017, Vol.12(6), pp.e0179872 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28662072 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179872

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...