skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of feedback delay in dual-task performance

Kunde, Wilfried ; Wirth, Robert ; Janczyk, Markus

Psychological research, January 2018, Vol.82(1), pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 28578524 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0874-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...