skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corrigendum: Water Science and Technology 74 (3), 714-721: High performance of nitrogen and phosphorus removal in an electrolysis-integrated biofilter, Y. Gao, Y. W. Xie, Q. Zhang, Y. X. Yu and L. Y. Yang, doi: 10.2166/wst.2016.190

Xie, Yw ; Zhang, Q ; Yu, Yx ; Yang, Ly;

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, April 2017, Vol.75(7-8), pp.1990 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 28452791 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2017.148

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Corrigendum: Water Science and Technology 74 (3), 714-721: High performance of nitrogen and phosphorus removal in an electrolysis-integrated biofilter, Y. Gao, Y. W. Xie, Q. Zhang, Y. X. Yu and L. Y. Yang, doi: 10.2166/wst.2016.190
  • Tác giả: Xie, Yw ; Zhang, Q ; Yu, Yx ; Yang, Ly
  • Chủ đề: Electrolysis ; Phosphorus Removal ; Electrolysis ; Biofilters ; Phosphorus Removal
  • Là 1 phần của: Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, April 2017, Vol.75(7-8), pp.1990
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0273-1223 ; PMID: 28452791 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2017.148

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...