skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Short-Term versus Long-Term Blood Storage

Garraud, Olivier ; Tissot, Jean-Daniel ; Vlaar, Alexander P

The New England journal of medicine, 16 March 2017, Vol.376(11), pp.1091 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 28301106 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMc1700464

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...