skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'The effect of different genres of music on the stress levels of kennelled dogs'

Bowman, A ; Dowell, F J ; Evans, N P

Physiology & behavior, 15 March 2017, Vol.171, pp.207-215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-507X ; PMID: 28093218 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2017.01.024

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...