skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diastereoselective Synthesis of Highly Substituted Tetrahydrofurans by Pd-Catalyzed Tandem Oxidative Cyclization-Redox Relay Reactions Controlled by Intramolecular Hydrogen Bonding

Brooks, Joshua L ; Xu, Liping ; Wiest, Olaf ; Tan, Derek S

The Journal of organic chemistry, 06 January 2017, Vol.82(1), pp.57-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6904 ; PMID: 28004933 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.joc.6b02053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...